התוועדויות תשי"א

בלתי מוגה
הטעם להדחי' ד"לא אד"ו ראש" – להיותם ימים של חסד, וראש השנה ענינו גבורה; ולכן ראש השנה הראשון חל ביום ו', כי אז היו כל הענינים מצד "כי חפץ חסד הוא".
מעשה מאדמו"ר הזקן שאמר שהדמעות דראש השנה הם דמעות של שמחה.
מעשה מהרח"ו ז"ל – שבשעת "תשליך" ראה צפרדע ואמר שרצונה לשמוע תורה.
אמירה בדיבור פועלת גם ללא כוונה, כי מתגלה בה הרצון האמיתי שמצד פנימיות הנשמה, כפס"ד הרמב"ם בענין "כופין אותו כו'".
הטעם שאין משום "בל תוסיף" בלבישת הט"ק בלילה – כי קיום המצוה הוא בדרך ממילא.
רשימה פרטית בלתי מוגה
רשימה פרטית בלתי מוגה
רשימה פרטית בלתי מוגה