בס"ד. ר"ד ש"פ תרומה, ד' אדר-ראשון, ה'תשי"א.

בלתי מוגה

(לאחרי התפלה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א להחתן שעלה לתורה:)

בפרשת השבוע מדובר אודות נדבת המשכן, "זהב וכסף ונחושת וגו'"1, שהם אמנם דברים גשמיים, אבל, על ידם נעשה בית להשראת שכינתו ית', "ושכנתי בתוכם"2.

ודוגמתו בחייו הפרטיים דכאו"א מישראל – שכאשר בונה בית בישראל, "בנין עדי עד", צריך ליקח דברים גשמיים ולעשות מהם משכן ומקדש לה'3.