התוועדות ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר שני, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ וקיהל, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר שני, ה'תשפ"ד
חלק שני מהתוועדות פורים, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ תשא כ"ב אדר ראשון, ה'תשפ"ד
חלק ראשון מהתוועדות פורים, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ תצוה, ט"ו אדר ראשון (שושן פורים קטן), ה'תשפ"ד
חלק שני מהתוועדות ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ד שבט, מבה"ח אדר ראשון, ה'תשפ"ד