בס"ד. ר"ד* יום ה' פ' בראשית, אסרו-חג, ה'תשי"א.

בלתי מוגה

צריכים להנהיג שהאברכים ("יונגעלייט") ילבשו בשבת וביו"ט "זיידענע זופּיצעס", ויישר-כחם של אלה שיעשו כן.

ענין זה (שבגדי שבת ויו"ט צריכים להיות של משי) מובא גם במאמר של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע1.

ובכלל, צריכה להיות ההנהגה באופן של "ונפלינו"2 (כלשונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר3), דבר שמתבטא גם בכך שלובשים בשבת וביו"ט "זיידענע זופּיצעס".

– תמיהני על חסידים כמו פלוני ופלוני שאינם לובשים בשבת וביו"ט "זיידענע זופּיצעס". הסיבה לכך, כפי הנראה, היא, מפני מצב העניות שהי' ברוסיא, שלא היתה באפשרותם ללבוש "זיידענע זופּיצעס".

ובכל אופן, הגיע הזמן שיתחילו ללבוש "זיידענע זופּיצעס", ובמשך הזמן תקבע הנהגה זו אצל כולם – שכל האברכים ילבשו בשבת וביו"ט "זיידענע זופּיצעס"4.