מכתב

ב"ה*

ה' אלול, ה'תיש"א,
ברוקלין, נ.י.

.

לתלמידי מוסדות התורה בכלל
ובני הישיבות בפרט
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקראת התחלת זמן הלימודים, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי חמה ולבבית שלוחה לכם, אשר החונן לאדם חכמה בינה ודעת יאר פניו אליכם ותהי' ההתחלה וכל שנת הלימודים בהצלחה בכל הפרטים.

כל מעשה ומעשה של בני ובנות ישראל, צריך להיות בו כונה ותכלית רצוי'. גם ימי החופש שחלפו זה עתה יש להם כונה ותכלית, והן – להחליף כח ולהוסיף אומץ בכדי שתוכלו להמשיך – והמתחילים, להתחיל – לימוד התורה וחינוך הכשר ביראת שמים ביתר התמדה ויתר חיות.

הנני מקוה, ואני תפילה, כי תוציאו מן הכח אל הפועל את השקידה, ההתמדה והחיות הדרושים לקנין התורה, שהיא תורת חיים, מפי אלקים חיים, מורשה לעם ישראל שעליהם נאמר1 "ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום".

ובימי חודש אלול אלה בפרט, החודש שמרגלא בפומי' דכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לקראו בשם "חודש החשבון", חשבון השנה ההולכת וחולפת, וההחלטות טובות על להבא, הנה בטחוני חזק, כי תעשו חשבון צדק ממה שראוי לשנותו לטוב ולתקנו בעניני הנהגה וסדר בעבר, בכדי אשר מכאן ולהבא יהי' לימודיכם והנהגתכם על הצד היותר טוב, לטוב לכם בגשמיות וברוחניות.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל אחד ואחד מכם, להוריכם שיחיו, למחנכיכם שיחיו, ולמנהלי מוסדכם שיחיו,

מ. שניאורסאהן