מכתב

ב"ה*.

פרשת הימים דח"י אלול וג' דסליחות נתבארה בהקדמה לקונטרס ח"י אלול ה'שי"ת1 ע"פ מה שמצאתי בכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר. כן העתקתי שם מכתבים אלו ג"כ אודות ענין עבודת הימים מן ח"י אלול ואילך.

בנוגע לפעולת יום ח"י אלול עצמו בעבודה – אמר2 כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם חסידים הזקנים, אשר ח"י אלול הוא היום אשר הכניס ומכניס גם עתה חיות באלול.

* * *

והנה חודש אלול הוא חודש החשבון על שנה העברה, וחודש ההכנה לשנה הבאה.

ויש לומר אשר לכן נרמזו בשמו של חודש זה עקרי סוגי עבודת האדם, אשר בהם צריכים להיות החרטה והתיקון על העבר והקבלה טובה על להבא.

וכמאמר רז"ל: אלול – ר"ת אנה לידו ושמתי לך3, ענין ערי מקלט. ובעבודת האדם זהו קו התורה, כי דברי תורה קולטין הן4.

אלול – ר"ת: אני לדודי ודודי לי5, קו העבודה היא התפלה6, ובפרט בימינו אלו שאין לנו אלא עבודה שבלב זו תפלה7, התופל8 ומחבר את ישראל לאביהם שבשמים.

אלול – ר"ת: איש לרעהו ומתנות לאביונים9, קו דגמילות חסדים.

ובתור הקדמה ויסוד לכל קוין אלו

אלול – ר"ת: (ומל ה' אלקיך) את לבבך ואת לבב (זרעך)10ענין התשובה.

* * *

והנה הי' כמה דרכים איך להכניס חיות בעבודת האדם לקונו. אבל בדורותינו אלו האחרונים דעקבתא דמשיחא, אשר נתרבו ההעלמות וההסתרים וימש בעולם חשך כפל ומכופל

זאת היא דרך הרבים והיחיד, דרך סלולה על ידי רבותינו נשיאינו הק', להגיע לחיים אמיתיים בעבודת הוי' והוא ע"י העסק בפנימיות התורה, נשמתא דאורייתא11, בכלל, ותורת החסידות בפרט

– אשר יום ח"י אלול הוא יום הולדת את מייסד תורת החסידות הכללית – כ"ק הבעש"ט, ויום הולדת את מייסד תורת חסידות חב"ד – כ"ק רבינו הזקן,

שגילוים אלו חוזרים ומתעוררים בכל שנה ושנה ביום זה12

וע"י לימוד תורתם והליכה בדרכי החסידות אשר הורו לכל בני ישראל מכניסים נשמה וחיות בכל סוגי העבודה, מכניסים ח"י בא'ל'ו'ל': בתשובה, בתורה, בעבודה, בגמילות חסדים.

ועל ידי כל זה מביאים גם כן את הגאולה, וכנרמז ג"כ בר"ת אלול וכמאמר רז"ל:

אלול – ר"ת: להוי' ויאמרו לאמר אשירה, כי אז יצאו כל ניצוצין מהגלות13,

ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

מנחם שניאורסאהן

י"ג אלול, תיש"א

ברוקלין, נ.י.