ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ב-י"ג תמוז, ה'תשי"א

למסור לכל אנ"ש: לחיים, לחיים ולברכה ולהתעוררות בהצלחה בהחזקת היהדות והרבצת תורה הנגלה והחסידות.

מנחם שניאורסאהן