בס"ד. ר"ד* יום ה', ו' ניסן, ה'תשי"א.

בלתי מוגה

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר1 אודות החסידים של הצמח-צדק שהיו נוהגים להלוות מעות איש לרעהו, לא בגלל הצורך בהמעות, אלא בגלל שהיתה אצלם הכרה והרגשה ("זיי האָבן דערהערט") גודל המעלה שבמצות גמילות חסדים!

[וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:] יתן השי"ת שתהי' נתינת ההלוואות לא בגלל הצורך בהמעות, אלא בגלל הכרת גודל המעלה דמצות גמילות חסדים.

[אח"כ נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א השתתפותו לקופת הגמ"ח].