ב"ה

התוועדויות תשכ"ג

לפני נסיעתו לאוהל הק'
להמדריכות ד"מחנה אמונה"
לתלמידות המסיימות ד"בית-רבקה"