ב"ה

התוועדויות תשכ"א

ביחידות כללית לתושבי כפר חבד - בלתי מוגה
למדריכות תחיינה, הנוסעות למחנה-קיץ "אמונה"
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה" תחיינה
ב"קבלת פנים" לקבוצת אורחים מאנגליא
לקבוצת סטודנטים - מההוספות