בס"ד. ר"ד יום א' פ' תולדות, כ"ג מרחשון, ה'תשכ"א.

– בביקור מר שבתאי, כתב עיתון "דבר", בחדרו הק' –

בלתי מוגה

א. במענה לשאלה בנוגע למפנה של יהודי אמריקא ביחסם ליהדות, האם אינו נובע מאותו מקור שממנו נובעת המהפכה הכללית באמריקא, כמו אצל ה"ביטניקס"1 – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

יתכן שהמקור הוא אחד, אבל התוצאות הם שונות לחלוטין:

מטרתם של ה"ביטניקס" היא – להפשיט עצמם מכל ענין של "ציוויליזציא", להשתחרר לחלוטין מכל המגבלות של עניני אנושיות כו'; ואילו תוצאת ההתקרבות ליהדות היא – שמקבלים על עצמם שמירת התומ"צ, דהיינו שמקבלים תוספת שעבוד ואחריות כו'.

וזהו גם החילוק הכללי בין היהדות לבין הנצרות והאיסלאם (להבדיל) – שבדתות אלה מלמדים לברוח מכל עניני העוה"ז, ואילו היהדות מלמדת לחיות חיים מלאים בכל הפרטים, ולהעלות חיים אלה לקדושה.

ב. דובר אודות ארץ ישראל של מטה וארץ ישראל של מעלה – שגם מי שדר בחוץ-לארץ, ולכאורה אין זה מהנכון שיחווה דעתו בעניני ארץ ישראל, מ"מ, יש אצלו הענין ד"ארץ ישראל של מעלה", שזהו המקום שלו ושם הוא נמצא כו'.

בענין זה נזכר גם הפתגם2 "לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל ולא בכחותינו אנו נשוב לארץ ישראל .. רק גופותינו ניתנו בגלות כו' אבל נשמותינו לא נמסרו לגלות כו'".

ג. כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר, שכיון שכל דבר הוא בכוונה ולא במקרה, בודאי שגם ביקור זה אינו במקרה, אלא יש בו מטרה ותכלית:

כל אחד צריך לנצל את הכשרונות שחננו הקב"ה בהם. וכיון שכן, הי' מן הראוי, שבכתביו ובמאמריו, יזכה את קהל הקוראים בחומר בכיוון האמור.

[דובר אודות שני מאמרים שכתב הנ"ל: אודות עבודת ליובאַוויטש בחינוך וכו', ואודות ביקורו אצל הרבי, תחת הכותרת "אצל הרבי מליובאַוויטש בחצות לילה". ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שידפיס גם במכתבי-עת נוספים, ולא רק ב"דבר"].