ב"ה

התוועדויות תשכ"ד

להכינוס דנשי ובנות חב"ד תחיינה - בלתי מוגה
לקבוצת תלמידים ותלמידות* דישיבת "אחי-תמימים" בוסטון, בחדרו הק' - בלתי מוגה
להמדריכות ד"מחנה אמונה" תחיינה - בלתי מוגה
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה" תחיינה