ב"ה

התוועדוית תשכ"ו

מאה שנה להסתלקות-הילולא של אדמו"ר ה"צמח-צדק" - בלתי מוגה
להכינוס דנשי ובנות חב"ד תחיינה - בלתי מוגה
להמסיימות ד"בית רבקה" ולהמדריכות דמחנה "אמונה" - בלתי מוגה
לעסקניות של ישיבת "תומכי תמימים" ו"בית רבקה" תחיינה - בלתי מוגה