שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות) ה'תשמ"ט

בלתי מוגה