ב"ה

שיחת ליל הושענא רבה (מוצאי ש"ק) ה'תשמ"ט

לאחרי תפילת ערבית - בלתי מוגה