ב"ה

שיחת ליל ו' דחג הסוכות (ליל ש"ק) ה'תשמ"ט

לאחרי תפילת ערבית - בלתי מוגה