ב"ה

שיחת ליל ד' דחג הסוכות ה'תשמ"ט - לאחרי תפילת ערבית

בלתי מוגה