ב"ה

התוועדויות תשכ"ז

לתלמידים השלוחים לאוסטרליא - בלתי מוגה
להכינוס דנשי ובנות חב"ד תחיינה
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה" ולמדריכות דמחנה "אמונה" תחיינה