משיחות ש"פ תולדות, ש"פ וישלח וש"פ וישב ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשע"ד