חלק א' מהתוועדות ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ ויצא, ו' כסלו, ה'תשע"ד