התוועדות ש"פ חיי-שרה, מבה"ח חשון, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ חיי שרה, כ"ב מרחשון, ה'תשע"ד