חלקב' מהתוועדות ש"פ בראשית (התוועדות ב') ה'תשכ"ח

י"ל לשמע"צ ושמח"ת ה'תשע"ד