הוספה

כל1 הימים טובים של חודש תשרי הם כלליים, כידוע, שצריכים להשפיע על כל השנה. ההשפעה משמחת תורה שצריכים לקחת ("מיטנעמען מיט זיך") על כל השנה, היא – שמחת תורה, כלומר, לשמוח עם התורה בכל יום בשנה.

תורה אינה חכמה מופשטה, ואף שיש בה גם ענין זה, מ"מ, עיקר הכוונה דתורה, היא, כמשמעות התיבה מלשון הוראה, לימוד והוראה כיצד צריך יהודי להתנהג בחיי היום-יום. ואע"פ שיש צורך בקבלת עול לתורה בתור מטרה נעלית ואלקית, הרי זה צריך להעשות גם בשמחה. וכאשר העשי' היא בשמחה, הרי זה גופא כבר השכר. אבל הקב"ה שהוא תכלית הטוב, נותן עבור זה גם בריאות הגוף, הצלחה במסחר ונחת מהילדים, וכמ"ש בתורה: "אם בחוקותי תלכו" – שתהיו עמלים בתורה – אזי "ונתנה הארץ יבולה", שבאים כל הברכות הטובות בגשמיות וברוחניות.

כל זה מדובר אודות כל יהודי. ומובן, שמי שזכה והקב"ה עזרו שתהי' לו השפעה ופעולה על הסביבה לעזור בהחזקת מוסד של תורה תמימה, שאחד מיסודותיו הוא להיות מעין בלתי פוסק של תורה עבור העולם הרחב – יהודי כזה צריך בודאי לזכור ולמלא את תפקידו וזכותו לא רק בשמחת תורה אלא בכל יום בשנה.