בס"ד. שיחת יום שמחת תורה, ה'תשי"ד.

בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן, ואמר מאמר ד"ה להבין ענין שמע"צ ושמח"ת.

* * *

ב. כיון שבעוד זמן קצר נכנס יום השבת, שבו צריכים ללמוד כל פרשת בראשית עם פירוש רש"י1, וכן צריכים להעביר את הסדרה שנים מקרא ואחד תרגום – תופסק עתה ההתוועדות, והשלמת ההתוועדות דשמח"ת תהי' מחר, והיינו, שמלבד ההתוועדות שתתקיים מחר כמו בכל שבת מברכים, תתקיים התוועדות נוספת בתור השלמה להתוועדות דשמח"ת.

ובהקדים מ"ש בספרים2 שימי השבוע וימי השנה הם ענינים בפני עצמם שאינם שייכים זה לזה, ואינם סותרים זה לזה – שלכן יש מקום להקושיא מדוע אין תוקעין בשופר בר"ה שחל בשבת3, כיון ששבת (ימי השבוע) ור"ה (ימי השנה) הם שני ענינים שאינם שייכים זה לזה, ולכן, הי' צריך להיות, לכאורה, הענין דתקיעת שופר מצד ר"ה גם בשבת.

וכיון שימי השנה אינם סותרים לימי השבוע – הרי מובן שבשבת זו (שבאה בסמיכות לשמח"ת) אין לעשות שינוי מההנהגה הרגילה בכל שבת; ובכל אופן – לא שינוי לגריעותא, אלא שינוי למעליותא, וכידוע הפתגם4 "אַזוי ווי מען שטעלט זיך אַוועק שבת בראשית, אַזוי גייט אַוועק דער גאַנצער יאָר" (כפי שנעמדים בשבת בראשית, כך נמשכת השנה כולה).

והכוונה בזה – הן בנוגע לענינים השייכים לשבת פרשת בראשית, והן בנוגע להענינים השייכים לשבת מברכים החודש, כך, שגם בשבת זו יש להעביר את הסדרה, וללמוד כל הפרשה עם פירוש רש"י, ופשיטא – לומר את כל ספר התהלים מחר בבוקר לפני התפלה, כמו בכל שבת מברכים, אשר, בנוגע לתהלים נאמר5 "כוס ישועות אשא", שכוסו של דוד המלך מגבי' את האדם טפח מעל הארץ6, וכידוע7 כמה סיפורים מאדמו"ר הצ"צ ע"ד תהלים, שע"י אמירת תהלים נעשו נסים גלויים.

ויעזור השי"ת שיבואו לידי פועל כל הענינים שצריכים לבוא לידי פועל, ויומשכו כל ההמשכות, בכל טוב, בגשמיות וברוחניות.