בס"ד. ר"ד, יום ב' פ' נח, כ"ו תשרי, ה'תשי"ד.

– לתלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, מאָנטרעאַל –

בלתי מוגה

א. בעמדנו בהתחלת השנה, צריכה להיות ההחלטה בנוגע להבא לנצל את הזמן כדבעי ללימוד התורה, הן נגלה והן חסידות, לימוד בהתמדה ושקידה ומתוך יגיעה, והרי התורה פוסקת "יגעת ומצאת"1.

אחת העצות לסייעתא דשמייא בלימוד התורה, היא, עשיית צדקה עם הזולת, כולל (וזוהי כוונתי בנדו"ד) צדקה רוחנית, היינו, לקרב בחורים, נערים, ובנ"י בכלל ליהדות – כדברי אדמו"ר הזקן2 שע"י הצדקה (ובנדו"ד צדקה רוחנית) נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, כך, שבמשך זמן מועט יצליחו לפעול ענינים כאלה שבדרך כלל דורשים ריבוי זמן.

ב. ובנוגע לפועל:

כיון שבימים אלה חוזרים אתם למאָנטרעאַל, הנה, בהזמן הפנוי שמצד סדרי הישיבה עומד לרשותכם (כדי שלא לבלבל את סדרי הלימוד והחזרה כו' ע"פ סדרי הישיבה), עליכם לילך ולחפש יהודים, בחורים, אברכים כו',

– ובפרט בעיר כמו מאָנטרעאַל, אשר, בשנים האחרונות הגיעו לשם הרבה יהודים, כן ירבו –

ולקרב אותם לעניני יהדות, תורה ומצוותי', וכמובן, יש למצוא את האותיות המתאימות, שהרי לא לכל אחד יכולים לגשת באותו אופן, אלא צריכים למצוא את האותיות המתאימות עבורו, ולקרב אותו אל הענינים שהוא שייך אליהם,

ויש לעשות זאת מתוך קירוב ואהבת ישראל, להתקרב אליהם, ועי"ז יוכלו לקרב אותם אל הישיבה, ולעשות זאת בשמחה ובפנימיות, מתוך דברים היוצאים מן הלב, מפנימיות הלב, שאז נכנסים אל הלב3,

ועי"ז תהי' לכם הצלחה במשך זמן הלימודים בישיבה, וכן בההסתדרות שלכם במשך השנים הבאות.

ג. סעו לשלום, ותמסרו לכולם פרישת-שלום שמחה ("אַ פריילעכן גרוס"),

וכמו כן תמסרו מהענינים שקבלתם ושמעתם כאן ("וואָס מ'האָט דאָ אָנגענומען און געהערט") – אם לא הכל, עכ"פ נקודות מהענינים שדוברו בהמאמר ובהשיחות,

וכן תמסרו את הדברים האמורים לעיל (ע"ד הענין דצדקה רוחנית) לכל שאר התלמידים.

סעו לשלום מתוך החלטה טובה, ותצליחו בלימודיכם בנגלה ובחסידות, ובעבודה עם הזולת.

שיהי' לכם חורף בריא, והצלחה בגשמיות וברוחניות, ונשמע מכם בשורות טובות.

סעו לשלום.