חלק א' מהתוועדות ש"פ בראשית (התוועדות ב') ה'תשכ"ח

י"ל לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשע"ד