התוועדות ש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ וישלח, י"ג כסלו, ה'תשע"ד