ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים ה'תשמ"ט - בביהכנ"ס, לאחר תפלת מנחה

בלתי מוגה