ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ תרומה, ד' אדר ראשון ה'תשע"ט