ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ משפטים מבה"ח אד"ר ה'תשע"ט