ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשט"ו

לשנה חסידותית טובה תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן