מברק

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשי"ז

חג ושבת שמחים ולשנה טובה ושמחה בתורה ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן