בס"ד. ר"ד ראש-חודש ניסן, ה'שי"ת.

בלתי מוגה

מספרים על אחד החסידים שכל ענין שהי' מדבר אודותיו, הי' תמיד מסיים בענין בריאת יש מאין.

כך צריך להיות גם אצל כל יהודי, שכל ענין שמדבר אודותיו, צריך לסיים תמיד בענין השייך לנשמתו.