בס"ד. יום ב' פ' צו, ז' ניסן, ה'תשי"ג.

– בעת גזיזת השערות ("אָפּשערעניש")*

בלתי מוגה

כיבדו את כ"ק אדמו"ר שליט"א ב"ראשית הגז"1, ואח"כ אמר:

בעמדנו בסמיכות לחג הפסח, מודגשת ביותר מעלתם של "עוללים ויונקים" – "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"2 – כמסופר במדרשי חז"ל3 שבעת קריעת ים סוף "הם (ה"עוללים ויונקים") הכירוהו תחלה".

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:) ויה"ר שכן תהי' לנו בגאולה האמיתית והשלימה ש"בניסן עתידין להגאל"4 – ש"הם", ה"עוללים ויונקים", "יכירוהו תחלה".