ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשי"ג

גוט יום טוב. התוועדויות בחיות פעילות ושמחות.

מנחם שניאורסאהן