ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בארצנו הקדושה

לקראת ימי הפורים, ה'תשי"ד

פורים שמח בהתעוררות לעשות תינוקות וגדולים לתלמידי ותלמידות מרדכי ושמחה פורץ גדרים והעלמות.

מ. שניאורסאהן