בס"ד. יום ב' פ' צו, יו"ד אדר-שני, ה'תשי"ד.

– בניחום אבלים אצל האדמו"ר אברהם יהושע העשיל העשל מקאָפּישניץ שליט"א*

בלתי מוגה

האדמו"ר מקופישניץ שליט"א דיבר אודות דרכה של וויז'ניץ בעבודת השמחה, וסיפר כמה סיפורים אודות האדמו"ר מוויז'ניץ1, וביניהם גם בנוגע לאבלות, שצוה לשמח את האבלים שלא יהיו במרה-שחורה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א התעניין בפרטי הענינים אודות כמה מהסיפורים, ולבסוף הפטיר – בחיוך – שבכך שוויז'ניץ נמצאת בבני-ברק, ממשיכה ומחדירה ענין השמחה בבני-ברק, ששם דרושה ביותר הדגשת ענין השמחה, כיון שישנם שם כמה ישיבות שהנהגתם בקו של עצבות כו' ("אומעדיקע ישיבות").

אח"כ הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א שבין הענינים המודגשים ביותר בוויז'ניץ הוא גם הענין דאהבת ישראל2.

*

לתפלת ערבית, יצא כל הקהל לבית-המדרש, והאדמו"ר מקופישניץ שליט"א התפלל בחדרו, ובסיום התפלה יצא לביהמ"ד לאמירת קדיש. כ"ק אדמו"ר שליט"א נשאר עמו בחדרו במשך תפלת ערבית (אבל לא התפלל ערבית), ואח"כ דיברו ביניהם במשך 15-10 דקות. בצאת כ"ק אדמו"ר שליט"א ניגשו כו"כ אנשים לקבל שלום.

*

[בעת הנסיעה בחזרה ל-770, סיפר כ"ק אדמו"ר שליט"א3 שבין הענינים המדוברים (עם האדמו"ר מקופישניץ שליט"א) דובר גם אודות הכתי"ק של הרב המגיד שנתן "קבלה" לא' השוחטים4. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, אשר, כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע "וואָלט שוין דערפון געמאַכט אַ גאַנצן טומל".

כן דובר במהלך הנסיעה אודות זמן ההתוועדות דפורים השתא – שפורים חל בערב שבת – ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שההתוועדות תתקיים ביום הש"ק5 לאחר תפלת מנחה, ותימשך עד הלילה, כדי שגם אלה שדרים במרחק קצת יוכלו להשתתף בהתוועדות. – בהקשר לכך הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א שאיתא במאמר של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע6 בנוגע לסעודה שלישית: "הא דסעודה שלישית היום לא גו', היינו שא"צ פת, אבל צריך לטעום איזה דבר"].