ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשט"ז

התוועדויות שבת ופורים שמחות פעילות ובהצלחה.

מנחם שניאורסאהן