ב"ה

מברק, לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל לקראת חג הפסח, ה'תשמ"ג