ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג הפסח, ה'תשי"ד

פסח כשר ושמח והתוועדות מיוחדת בסעודת משיח.

מ. שניאורסאהן