בס"ד. ר"ד יום שביעי של פסח, בעת הסעודה, ה'תשכ"ה.

רשימה פרטית בלתי מוגה

כשדיברו אודות ה"שפּ֯אָלער זיידע"1, שאל אחד המסובים ע"ד שייכותו לחב"ד. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ישנו הסיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר2:

אדמו"ר הזקן התחיל לכתוב גם "ספר של צדיקים" (נוסף ל"ספר של בינונים"), ואמר לו ה"סבא משפּ֯אָלי", שהעולם אינו יכול להכיל זאת, ונתעורר קטרוג למעלה ופסקו שישרף, ואני אעלה באותו להב השמימה. וכן הי', שבזמן השריפה נסתלק ה"סבא משפּ֯אָלי".

– שאלתי אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר: הרי ה"סבא משפּ֯אָלי" הי' בריחוק מקום? ולא ענה על זה. –

ונמצא, שיש איזו שייכות ביניהם כו'.

עוד סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר3:

פעם ביקר ה"סבא משפּ֯אָלי" אצל אדה"ז (בשנת תקס"ט או תק"ע), וסיפר לו, אשר בהיותו בן ג' שנים זכה לראות את הבעש"ט, והניח הבעש"ט ידו הקדושה על לבו, ומאז "חם" לו ("פון יעמאָלט אָן איז מיר וואַרעם"), והיינו, שבכך נטע בו הבעש"ט את מדת אהבת ישראל.

[אחד המסובים אמר שרוצה לשאול דבר-מה, ואמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א (בבת שחוק): הרי אין זה ליל ראשון של פסח4!...].

______ l ______