ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשט"ו

שמחת פורים בהצלחה ולהמשיכה לקיים יום יום מה שקבלו כבר.

מנחם שניאורסאהן