ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת י"ב-י"ג תמוז, ה'תשי"ח

התוועדות חסידותית ופעילה.

מנחם שניאורסאהן