ב"ה. נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח למחנות-קיץ "גן ישראל" בקשר עם פתיחתן שנה זו

ב"ה, ח' תמוז, ה'תשח"י
ברוקלין, נ.י.

לבני ישראל אשר ב"גן ישראל"
ובראשם המדריכים, ההנהלה
וכל המתעסקים שליט"א

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי הידיעה ע"ד פתיחת שני המחנות "גן ישראל" והמחנה היומי ביום הבהיר חג הגאולה י"ב תמוז הבע"ל.

ויהי רצון שתהי' הפתיחה וההתחלה בשעה טובה ומוצלחת ולהמשיך ההצלחה והברכה בכל עניני גן ישראל הגשמיים והרוחניים, אשר הא בהא תליא. וגן ישראל יתאים לשמו להעמיד אילנות טובים נושאים פירות טובים ויקויים בהם הכתוב, יבא דודי1 (זה הקב"ה) לגנו – דירה לו יתברך, על ידי השפעה טובה על חניכיו בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו תורת חיים וקיום מצוותי' בהידור באור וחום חסידותי.

וזכות כל המשתדלים והמסייעים בזה והמדריכים בראשם – וכדרשת רז"ל על הכתוב ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד – תעמוד להם ולכל בני ביתם שי' בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכת הצלחה מופלגה.