בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשח"י.

בלתי מוגה

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

כל המברך יתברך בברכתו של הקב"ה, שתוספתו מרובה על העיקר1, שימלא את משאלות לבבם של כאו"א בתוך כלל ישראל, בבני חיי ומזוני רויחא, בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה.