בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים ה'תשי"ז*.

[אחרי תפלת מנחה, נכנסו להיכל כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקש ברכתו, ואמר:]

יתן הקב"ה חתימה וגמר חתימה טובה, לכל אחד עם בני ביתו, בכל עניניו, שנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה.

כיון שבשנה חל יוכ"פ בשבת, ובנוגע לשבת אומר אדמו"ר הזקן1 שענינו הוא תשובה עילאה, וגם יוכ"פ ענינו תשובה עילאה2 – יתן השי"ת שתהי' התעוררות תשובה אמיתית מתוך שמחה,

וימשיכו זאת מלמעלה למטה על כל השנה כולה – שתהי' שנה טובה ומבורכת בגשמיות וברוחניות.