התוועדות ש"פ משפטים, מבה"ח אדר, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ משפטים, מבה"ח אד"ר, ה'תשע"ד