חלק ד' מהתוועדות מוצאי ש"פ בשלח, יו"ד שבט, התשל"ד

י"ל לש"פ בשלח, יו"ד שבט, התשע"ד