ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בארצנו הקדושה
לקראת יו"ד שבט, ה'תשי"ד

אגודת וצעירי חב"ד.

בבקשה למסור לכפרנו למוסדותינו ולבתי כנסיותנו שבאה"ק לנצל יום ההילולא והשבת שלאחריו לחזוק והרחבת השעורים ברבים, הפצת תורת הדא"ח והדרכותי' בחוגים היותר שונים ולהתעוררות שהנשמה בגוף ירידה עצומה היא, אבל דוקא על ידה אפשרות העלי' הנפלאה, ולא עזב הרועה את צאן מרעיתו.

בברכה והצלחה

שניאורסאהן מנחם