חלק א' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ט

י"ל לימים ראשונים דחג הפסח, ה'תשע"ד